Zásady zpracování osobních údajů

Cílem této stránky je seznámit Vás s tím, co jsou to osobní údaje, jak správce s osobními údaji nakládá a jaká jsou Vaše práva jakožto subjektu, k níž se osobní údaje vztahují.

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE

Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace, na základě které je možné fyzickou osobu (dále jen „Subjekt“) přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení či adresa.

CO JE TO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo souhrn operací s osobními údaji, které provádí správce nebo zpracovatel, především vyhledávání, ukládání, shromažďování, uchovávání, používání, zpřístupňování, předávání, šíření, zveřejňování, výměna, úprava nebo pozměňování, třídění nebo kombinování, blokování a výmaz nebo zničení.

KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čeněk Svoboda (dále jen „Správce“), IČO: 75422701, se sídlem Okrašovice 25, 675 01 Slavičky, zapsán v Živnostenském Rejstříku u MěÚ Třebíč.
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme za účelem zveřejnění ve formě vizitky, vyřízení dotazu, poptávky nebo objednávky, plnění smlouvy, poskytování obchodu a služeb, zajištění provozních činností a vedení zákaznické evidence.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme pouze tyto osobní údaje:
titul
jméno
příjmení
adresa
telefonní číslo
e-mail

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje získáváme prostřednictvím informačního systému pro úpravu vizitek.

KDO DALŠÍ MÁ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM (ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI)

Vaše osobní údaje zveřejňujeme na jednotlivých vizitkách.
Osobní údaje jsme oprávněni poskytnout v případě souladu se zákonem, vynucování dodržování našich zásad nebo za účelem ochrany našich práv, našeho majetku nebo bezpečnosti.
Údaje, prostřednictvím kterých nelze osobu konkrétně identifikovat, mohou být poskytnuty dalším stranám za účelem marketingu, reklamy či jiného využití.

JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu neurčitou.

JAKÁ JSOU PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo vyžádat si informace o tom, jaké, k jakým účelům a po jakou dobu osobní údaje správce zpracovává, z jakých zdrojů údaje získává a kdo má kromě správce k osobním údajům přístup. Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti a poskytne přístup k osobním údajům bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu. Subjekt údajů má právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, požádat o aktualizaci či doplnění svých osobních údajů, na výmaz svých osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud neodpovídá jejich přesnost, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale zároveň odmítá jejich výmaz, na přenositelnost osobních údajů, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost a obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že je zpracování osobních údajů v rozporu s pravidly ochrany osobních údajů.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy svobo.c@gmail.com nebo písemně na adrese Okrašovice 25, Slavičky 675 01.

NAŘÍZENÍ GDPR

Správce si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

SLOVNÍČEK POJMŮ

V našem slovníku naleznete vysvětlení všech základních pojmů ze světa GDPR.

SUBJEKT ÚDAJŮ

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který stanovuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, které provádí a odpovídá za něj.

ZPRACOVATEL

Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.

PŘÍJEMCE

Příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.